Norsk og svensk i danskundervisningen i 5.-6. klasse

675 kr.

Forfatter:
Søren Graff
Sprogkonsulenter:
Kristin Hessner, norsk
Eli Flatekval, norsk
Birgitta Diebig, svensk

”Norsk og svensk i danskundervisningen 5.-6. klassetrin” er et tematisk opgavemateriale, der understøtter og inspirerer arbejdet med at inddrage de nordiske sprog i danskundervisningen.
Materialet indeholder primært moderne svensk og norsk, og de meget forskelligartede opgavesider fokuserer dels på sproglige forhold, dels på ”kultur- och samhällsliv”. Materialet går nye veje i arbejdet med de nordiske sprog og knytter således direkte an til dagligdagen i vore to nabolande og giver samtidig indblik i svensk og norsk sprogforhold – uden at eleverne dog direkte skal lære at tale og skrive henholdsvis svensk og norsk!
Materialet indeholder 59 opgavesider med øvelser og faktastof i svensk og norsk – opdelt i hvert sit afsnit: norsk (side 1-29) og svensk (side 30-62). Opgaverne er i stor udstrækning tematisk opbygget, og de forholdsvis korte tekster omhandler dels ”kulturelle fakta” om landene i dag, dels sproglige forhold med opgaver om elementære sprogregler og sprogforskelle for bogstaver, lyd og ord.

Lærervejledningen rummer side-til-side-kommentarer, opgaveløsninger, baggrundsmateriale og faktastof, der perspektiverer opgavesiderne. En kort opsummerende oversigt giver en historisk vinkel på det nordiske samarbejde – til lærerens baggrundsviden.

Den fyldige lærervejledning med bl.a. mange nordiske hjemmesidehenvisninger giver rige muligheder for tilrettelæggelse af undervisningen ud fra individuelle ønsker og interesser.

Lærervejledningen rummer endvidere en lang række ideer og ekstraaktiviteter, som kombinerer arbejdet på opgavesiderne med ”udadvendte aktiviteter” som fx arbejde med netordbøger og andre aktiviteter, der er nævnt i afsnittet Side-til-side-kommentarer. Hertil kommer mere generelle konkrete ideer og aktivitetsforslag, som kan igangsættes uanset hvilken opgaveside, klassen i øvrigt beskæftiger sig med. Bl.a. Wikipedia, tv, film, nettjenester osv.

Hovedvægten er lagt på forståelse af skrevet svensk og norsk sprog. Arbejdet med det talte sprog skal understøtte, at eleverne bliver i stand til at lytte og forstå de to nabosprog. Det talte sprog gives der undervejs muligheder for at inddrage under de respektive opgavesider via internettets ”oplæsningsfaciliteter”, hvor det er muligt at få oplæst hele eller dele af de svenske/norske ord og tekster på opgavesiderne, hvor dette måtte ønskes.
Opgavesiderne har generelt fokus på tekstarbejde og sprogarbejde og er i stor udstrækning tænkt at skulle indgå i og være platformen for en opgavebaseret og differentieret undervisning for enkelte elever eller for grupper af elever. I ”Kongeopgaverne”/”Mesteropgaverne”, der typisk afslutter hver opgaveside, er alle instruktioner og tekster som hovedregel på svensk/norsk, medens alle øvrige opgaveinstruktioner er på dansk. På nogle sider er endvidere en kort intro-tekst som små oplæg, introduktioner, til den svenske/norske tekst, eleverne efterfølgende skal arbejde med. Såvel opgaveinstruktioner som tekster er af let til middelsvær sværhedsgrad, der derfor også gør dem egnede til arbejdet i klassen sammen med øvrige danske tekster i danskarbejdet på mellemtrinnet, hvis dette ønskes.

ISBN 978-87-91036-22-4

Beskrivelse

Se eksempler på enkeltsider fra de forskellige faglige afsnit i kopihæftet i pdf-format.

Anmeldelse af materialet:
Anmelderen i Folkeskolen skrev: ”Med kopihæftet fås en relevant og dejlig fornyende tilgang til arbejdet med de nordiske sprog …”